Varför tycker inte alla som jag? För varje förändring av varumärket finns en lika stor motkraft.

Kraftfältsanalys – en analysmetod vid förändringsarbete skapad av Kurt Levin. Grunden för analysen är att för varje kraft för förändring finns en lika stor motkraft. Det ser vi runt omkring oss både i samhället och på våra arbetsplatser.

Ta t.ex. miljödebatten nu med s.k. klimataktivister och klimatförnekare, eller när ni ska driva ett förändringsprojekt och gruppen är entusiastisk och tror på idén, men möter oväntat motstånd från kollegor. Kraftfältsanalysen bygger på tesen; att om vi ska åstadkomma en förändring krävs att vi först definierar två lägen – ett nuläge och ett önskat läge. Nuläget beskriver situationen idag och önskat läge är hur vi vill att det ska vara. Kurt Lewins (läs mer om honom längre ner) erfarenhet var att människor ofta försöker genomföra förändringar utan att ha en klar uppfattning om dessa två lägen.

Det är en viktig förklaring till varför man så ofta misslyckas med förändringsarbete.

Motstånd vid förändring

Nuläget kan vara något som vi som individer antingen vill lämna eller hålla kvar. Det önskade läget är något som vi kan sträva efter eller tvingas emot, beroende på våra olika motiv och drivkrafter som styr våra beteenden. Det som motverkar våra förändringsplaner är bl.a. följande:

Stödjande och hindrande krafter

Syftet med all förändring är att lämna nuläget och komma till ett önskat läge, d.v.s. att flytta sig från ett tillstånd till ett annat. Lewin ansåg att det finns två typer av krafter som påverkar förmågan att förflytta sig från nuläget: Stödjande och Hindrande krafter. De stödjande önskar en förändring och verkar för denna, de hindrande krafterna utgör motstånd för att komma framåt eller i riktning mot det önskade läget.

Tre olika lägen

  1. Om de stödjande krafterna är starkare än de hindrande krafterna kommer nuläget att Varumärkeförflyttas i riktning mot ett önskat läge.
  2. Om de hindrande krafterna är starkare kommer man att flytta sig längre och längre bort från målet.
  3. Vid jämvikt har vi en situation av status quo.

Hur gör vi för att åstadkomma förändring?

Kärnan i Kraftfältsanalysen är att analysera de stödjande och hindrande krafterna och hitta en strategi där vi får människor och organisation i rörelse mot det önskade målet. Förändring sker genom att krafterna för är starkare, än krafterna emot. Således måste man arbeta för att stärka de stödjande krafterna, alternativt försvaga, neutralisera eller undvika de hindrande krafterna.

Lewins utgångspunkt var att man skulle börja arbeta med, och lägga större tonvikt vid de hindrande krafterna. Han visade på att risken med att främst ”elda på” de stödjande krafterna, var att motståndet emot förändring ökade. Vi skapar försvarsbeteende i stället för att hantera motståndet på ett klokt sätt.

Hur använder vi Kraftfältsanalysen?

Vi kan använda kraftfältsanalysen för att kartlägga ett nytt projekt eller för att se vad det vad som hände/händer i ett befintligt projekt. Samla projektgruppen och gör så här:

Lista så många Stödjande och Hindrande krafter som möjligt i två spalter på blädderblocksblad, för det aktuella projektet. Tänk på att det är en kreativ process, där brainstorming kan ge 10-20 ”krafter” av varje sort.

Viktigt att vara så konkret som möjligt i beskrivningarna; företeelser, personer, resurser, kompetens etc. Det kan också vara t.ex. lagar, konkurrenter och trender i samhället som stödjer eller hindrar oss.

Bedöm och rangordna de Stödjande och Hindrande krafternas olika styrka. Det gör man genom att använda pilar enligt exemplet i bilden. Ju starkare kraft desto längre pil (kort pil betyder således svag eller oviktig kraft – och omvänt). Det underlättar om man börjar med de starkaste krafterna på varje sida och sen arbetar sig igenom åtminstone de 5-6 viktigaste av varje sort

Diskutera igenom och ta fram förslag till hur ni kan hantera i första hand de hindrande krafterna. Fokusera på det ni bedömer som viktigast i sammanhanget. Ta fram så många idéer och förslag som ni kan på hur ni kan hantera, lösa eller undvika det motstånd som ni listat. Här lägger ni största fokus på någon eller ett par av de viktigaste hindrande krafterna.

Sammanfatta det viktigaste punkterna och hur ni ska agera.

Kaj Runelund, Varumärkes och marknadsstrateg, skapare av världens enda Varumärkesspel – Brand Pics Test. Jag hjälper företag, organisationer och skolor att skapa starka varumärken genom att vara bollplank till ledningsgruppen, marknad och VD.

Metoden har utvecklats av Kurt Lewin (1890-1947), ibland kallad förändringsfilosofinsfader. Lewin var tysk social- och personlighetspsykolog verksam i Berlin till 1935. Han utvandrade till USA och blev professor vid State University of Iowa.